Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov – GDPR a súhlas s podmienkami spolupráce

Podpísaním / odoslaním formulára udeľujete firme NUTRICLINIC s.r.o., so sídlom Cintorínska 2702/13, Piešťany 921 01, IČO: 54431956, DIČ: 2121699360, ako prevádzkovateľovi programu výživového poradenstva NUTRICLINIC na Slovensku, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, a to k nasledujúcemu účelu. 

Osobné údaje sú poskytované pre účel ponuky služieb v oblasti výživového poradenstva a nevyhnutnej komunikácie týkajúcej sa tejto oblasti (najmä v podobe elektronických správ). Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to akoukoľvek zrozumiteľnou formou, najlepšie správou na info@nutriclinic.sk. V súvislosti s ponukou služieb Vás budeme kontaktovať najneskôr v lehote 2 mesiacov od poskytnutia súhlasu. Obchodné oznámenie Vám môžeme zasielať (komunikovať) po neurčitú dobu, avšak v súvislosti s každým obchodným oznámením budete mať možnosť odmietnuť ďalšie obchodné oznámenia. Poskytnutie osobných údajov prostredníctvom formulára nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou; záleží len na Vás. 

S ponukou služieb Vás bude výlučne kontaktovať iba NUTRICLINIC s.r.o. a Vaše údaje nebudú poskytnuté nijakým iným tretím stranám, s výnimkou vášho lekára alebo špecialistu lekára alebo s vami dohodnutého laboratória v prípade nutnosti alebo konzultácie ohľadom výsledkov na čo nám dávate týmto súhlas. Sme povinní zachovávať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch a nesmieme s nimi nakladať inak, než je stanovené v týchto podmienkach.

 Klient/záujemca si je vedomý, že poskytované služby nie sú zdravotníckymi službami (zdravotnou starostlivosťou) v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotných službách, v znení neskorších predpisov. Ak zdravotný stav klienta/záujemcu vyžaduje osobitný výživový režim, prípadne je obmedzený v užívaní určitého druhu výživy, vždy sa dopredu poradí so svojím lekárom a o týchto skutočnostiach informujte poskytovateľa. Výsledky služieb nutričného poradenstva kliniky sú individuálne a závisia od mnohých faktorov, ako je napr. Váš zdravotný stav, dodržiavanie predpísaného režimu, pohybová aktivita a pod.